Звіт про роботу закладу

Звіт

завідувача Гутянським ДНЗ (ясла-садком)

перед колективом та громадкістю

про виконану роботу

за 2018/2019 навчальний рік

На виконання Національної доктрини розвитку освіти та наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 року №55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних,загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів», відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад та Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед колективом та громад кістю, проведено звітування завідувача Гутянським ДНЗ на загальних зборах колективу.

Загальні відомості про заклад.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти , задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного,розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів,забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ,виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, завідувач, згідно з Статутом.

Дошкільний заклад розрахований на 61 місце, а в 2018/2019 н.р. виховувалося 36 дітей дошкільного віку. Групи комплектуються за віковими ознаками. У дошкільному закладі функціонують 2 різновікові групи для дітей дошкільного віку. Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків , медичної довідки про стан здоров'я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини. Дошкільний заклад працює з 7.00 до 17.30 з п'ятиденним робочим тижнем та 10,5 годинним перебуванням дітей.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи закладу схвалюється педагогічною радою , затверджується завідувачем і погоджується з управлінням освіти Богодухівської райдержадміністрації. Організація навчально-виховного процесу здійснюється в україномовному режимі згідно з Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про охорону дитинства», Положення « Про дошкільний заклад», Базового компоненту про дошкільної освіти в Україні (нова редакція), «Положення про методичний кабінет». Головною метою дошкільного закладу є забезпечення дошкільної освіти дітей, створення умов для психофізичного, розумового, естетичного розвитку, корекція психофізичного розвитку особливих дітей. Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня. При цьому ,освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових при умові ,що тривалість фронтальних занять не повинна перевищувати 15-35 хв. (відповідно до віку дітей), групових - 15-35 хв., що дає можливість додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину. Відповідно до штатного розпису в ДНЗ 14 працівників, з них 4 педагогічних.

Вжиті завідувачем дошкільним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку.

Відповідно до інструктивно - методичного листа МОН України «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» №1/9-263 від 07.05.2007 року у 2018/2019 н.р. в дошкільному закладі було складено план заходів щодо обліку дітей дошкільного віку прилеглої території. На основі банку даних дітей не охвачених дошкільною освітою протягом навчального року адміністрацією та педагогічним колективом ДНЗ проводилась активна робота в напрямку пропаганди дошкільної освіти: 

 - проводились консультації для батьків, діти яких не відвідують дошкільні заклади; 

 - здійснювався соціальний та педагогічний патронат із метою сприяння взаємодії сім'ї та ДНЗ.

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка, традиційно, у кінці травня було проведено День відкритих дверей для батьків вихованців нашого садка та батьків селища. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, заняття, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно-ігрове середовище групових кімнат.

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Планування роботи в дошкільному закладі здійснюється відповідно до Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах». Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту дошкільної освіти(нової редакції). Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти заклад поповнюється наочно-дидактичними посібниками, науковою, навчально-методичною літературою, дидактичним матеріалом. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять,свят,розваг,матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями - «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога». Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, вивчення кращого досвіду вихователів нашого ДНЗ та області. Проходження курсів підвищення кваліфікації.

Матеріально - технічна база ДНЗ.

Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матеріальна база постійно удосконалюється і модернізується. В 2018/2019 н.р. за спонсорські кошти(допомогу надав Гутянський лісгосп) на суму 15000 гр. було придбано килимове покриття для обох груп та леноліум для їдальні старшої групи.

З 2.07.2019 року планується провести косметичний ремонт закладу для підготовки дошкільного закладу до нового навчального року за рахунок благодійницької спонсорської батьківської допомоги.

З метою забезпечення безпеки життєдіяльності дітей під час прогулянки, продовжено роботу по благоустрію території дошкільного закладу: 

 - продовжено обрізування дерев;

- проведено роботу по осучасненню дизайну території дошкільного закладу.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я вихованців та працівників закладу.

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо-виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо-виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці. За період роботи ДНЗ у 2018/2019 н.р. нещасних випадків з дітьми під час освітньо-виховної роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці , санітарно-оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання. Адміністрація закладу організувала нормальні умови для праці та освітньо-виховної діяльності членів трудового колективу. При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров'я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму. Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. Відповідно до ГОСТ 12.04.79р. не допускаються до роботи люди,які не пройшли навчання, інструктаж,перевірку знань з охорони праці. Травматичних та нещасних випадків за період роботи в дошкільному закладі не було. Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Але, на превеликий жаль, працівники закладу не забезпечені спецодягом. Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні (двічі на рік) медичні огляди працівників. Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці,в роботі комісій з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці. Робота педагогічного колективу,всіх працівників ДНЗ щодо дитячого травматизму будується на на Базовому компоненті дошкільної освіти, який спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого дошкільного закладу з профілактики дитячого травматизму має такі завдання:

  • Поліпшення якості навчально - виховної роботи з питань особистої безпеки та захисту життя;

  • Удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного життя;

  • Пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

Протипожежна безпека у дошкільному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, в наявності 6 вогнегасників, призначено відповідних осіб. Проводяться евакуаціїні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ був проведений відповідно до плану. Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах(малюнки,вірші, творчі оповідання). Охорона життя , збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей - важливе завдання дошкільного закладу.

Соціальний захист працівників.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом , на підставі якого здійснюється регулювання соціально - економічних,виробничих,трудових відносин. Щодо соціально - трудових пільг,гарантій, компенсацій, адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників. Зобов'язання адміністрації, передбачені колективним договором, виконуються. В 2018/2019 навчальному році своєчасно виплачувалась заробітна плата і аванс, усі педагоги отримують доплату за вислугу років, отримали грошову винагороду до Дня працівників освіти.

Забезпечення фізичного виховання, медичного обслуговування та організація харчування вихованців.

На виконання вимог з фізичного виховання дітей дошкільного віку,робота велася в декількох напрямках відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладах України. Вирішенню завдань фізичного розвитку дітей в дусі відповідального ставлення до власного здоров'я та профілактики захворюваності, сприяли:

  • Систематичне і своєчасне проведення медичних оглядів дітей згідно наказу МОН України «Про удосконалення амбулаторно - поліклінічної допомоги дітям в Україні» №434 від 29.11.2002;

  • Систематичне медико - педагогічне вивчення організації навчально - виховного процесу: здійснення постійного контролю адміністрації за дотриманням рухового режиму протягом дня та розподілом психофізичного навантаження на заняттях з фізкультури. Велику увагу протягом навчального року колектив закладу приділяв формуванню здоров'язберігаючої компетентності дітей.

Ефективність оздоровчих заходів визначалася поєднанням комплексної інтенсивної оздоровчо-профілактичної роботи з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Результати роботи розглядались на педраді, виробничій нараді та на педгодинах.

Серед багатьох чинників ,що забезпечує необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини , одним з головних є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність віковим психофізичним особливостям дошкільника. Вона обумовлюється задоволенням потреб організму у сні, відпочину, їжі, діяльності. Рухах, тому режим дня для дітей різного віку у дошкільному закладі підібраний згідно віку дитини.

Щоквартально, старшою медичною сестрою проводився аналіз стану захворюваності і здоров'я дітей. Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму впродовж дня, загартовуючи заходів, рухливих ігор, тощо. У кожній групі наявний листок здоров'я вихованців, згідно з яким проводилось маркування меблів,здійснювався індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Особлива увага приділялась дітям раннього віку в період адаптації по забезпеченню їхньої оптимальної життєдіяльності під час перебування в дитячому садку - чергування освітньо-ігрової діяльності та фізкультурного дозвілля, широке застосування сенсорних технологій, пальчикової гімнастики, тощо. Результатом цієї роботи є динаміка зниження вірусних та гострих простудних захворювань в групах раннього віку.

Організація харчування дітей в ДНЗ здійснюється відповідно до постанови КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2005 року № 1591, «Порядку організації харчування у навчальних та оздоровчих закладах», затвердженого наказом МОН України від 01.06.2005 року № 242/329, Інструкції з організації харчування в ДНЗ, затвердженої спільним наказом МОН України та МОЗ України від 17.04.2006 р. №298/227 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №202/165(0440) від 26.02.2013).

В дошкільному закладі створювалися сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування. Аналіз виконання замовлень продуктів харчування засвідчує їх виконання на задовільному рівні.

З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування , виходу страв та якістю приготування їжі.готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об'єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму вікової групи.

Щотижня я, як завідувач, веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу. Розглядаються пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом, тощо.

Дякую за увагу.

ПРОТОКОЛ

ЗАГАЛЬНИХ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ ТА ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

Від 21 червня 2019 року.

Присутні 21 чоловік

Голова зборів - Ю.В.Хвостішко

Секретар - О.І.Андрейшина


Порядок денний:

1.Звіт завідувача перед колективом та громад кість про виконану роботу за 2018/2019 навчальний рік.

2. Оцінка роботи завідувача.

3.Різне.

СЛУХАЛИ: завідувача Гутянським ДНЗ Каплуновську О.М. Вона підкреслила,що першочерговим завданням для неї, як завідувача , було створити належні умови для забезпечення всебічного розвитку дошкільників. Відповідно до цього трудові відносини між адміністрацією та трудовим колективом було побудовано згідно зчинного законодавства. У цьому навчальному році наш садок повністю забезпечений педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Усі педагогічні працівники пройшли атестацію. Працівникам закладу відповідно до графіків надано відпустки.

Протягом року колектив працював над одним із важливих завдань: всебічний розвиток особистості, формування у дітей культури здорового способу життя як складової психічного розвитку.

Не зважаючи на позитивні зрушення в системі дошкільної освіти проблема фінансування залишається не вирішено.. Якщо на

Харчування кошти виділяються систематично. То питання матеріального забезпечення залишається відкритим. У цьому році за бюджетні кошти було придбано витяжку для електроплити - 2 тисячі, за спонсорські(допомога Гутянського лісгоспу)- придбання килимового покриття та леноліуму на суму 15 тисяч.(доповідь додається).

СЛУХАЛИ: голову зборів, яка запропонувала:

  1. Провести таємне голосування та оцінити роботу завідувача за такими питаннями: роботу завідувача признати:- задовільною, не задовільною;

Займаній посаді - відповідає, не відповідає.

  1. Обрати рахівну комісію у складі трьох чоловік - Косенко Ю.Ю. , Степіка Т.Ю., Любчич О.В.

УХВАЛИЛИ:

1.Роботу завідувача признати задовільною.

2. Займаній посаді відповідає.


Голова зборів Ю.В.Хвостішко

Секретар: О.І.Андрейшина


© 2017 Гутянський дитячий садочок смт Гути Богодухівський район Харківська область 62131
Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати